Про журнал

Журнал Медичні аспекти здоров'я чоловіка:

Науково-практичне медичне видання, розраховане на широке коло лікарів різних спеціальностей, які керуються принципом лікувати хворого, а не хвороба

Мета нашого видання:

  • Детальне висвітлення особливостей профілактики, лікування та реабілітації захворювань, характерних для чоловіків відповідно до новітніх даних доказової медицини.
  • Інформування та підвищення професійного рівня лікарів щодо гендерних особливостей протікання та лікування широкого кола так званих хвороб цивілізації у чоловіків.
Журнал заснований
у березні 2011 р.
Періодичність
4 рази на рік
Загальний наклад
10 000
Мови видання
українська, російська
ISSN (print)
2311-7931
ISSN (online)
Передплатний індекс за каталогом «Укрпошти»
89519
Засновник
Ігор Іванченко
Видавець
ТОВ «Медичні аспекти здоров'я людини»
Генеральний директор
Анастасія Чаплиженко
Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ № 22773-12673ПР від 03.07.2017

Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи поглядів автора. За достовірність фактів, цитат, імен та інших відомостей відповідають автори. Редакція залишає за собою право редагувати та скорочувати надані матеріали.

Матеріали з позначкою «Р» публікуються на правах реклами. Позначка «Р» використовується для публікацій рекламного характеру, які містять інформацію про медичні лабораторії, послуги медичних клінік, медичну апаратуру тощо, а також про лікарські засоби, які не внесені до переліку заборонених для рекламування.
Публікації з позначкою «I» містять інформацію про лікарські засоби і призначені для медичних і фармацевтичних працівників.

Правовий режим інформації, викладеної в цьому виданні або наданої для розповсюдження на спеціалізованих заходах з медичної тематики, в першу чергу визначається Законом України від 04.04.1996 № 123/96-ВР «Про лікарські засоби». Відповідальність за зміст рекламних та інформаційних матеріалів несуть особи, які подали зазначені матеріали для їх розміщення у виданні.

Повне або часткове відтворення та роз­множення в будь-який спосіб матеріалів, опублікованих у цьому виданні, допускається тільки з письмового дозволу редакції та з посиланням на джерело.

Рукописи не повертаються і не рецензуються.


Главный редактор: Пасечников Сергей Петрович
д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой урологии НМУ им. А.А. Богомольца, заведующий отделом воспалительных заболеваний ГУ «Институт урологии НАМН Украины»
Берадзе Тина Игоревна
психиатр, психотерапевт, медицинский психолог, президент Международного центра «Психическое здоровье», директор по международным связям Ассоциации психиатров Украины
Бойко Николай Иванович
д.мед.н., профессор кафедры урологии НМУ им. А.А. Богомольца, президент Украинской ассоциации андрологии и сексуальной медицины
Возианов Сергей Александрович
член­корр. НАМН Украины, д.мед.н., профессор, директор ГУ «Институт урологии НАМН Украины»
Гаврилюк Анна Мирославовна
к.б.н., доцент кафедры клинической иммунологии и аллергологии Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого
Горпинченко Игорь Иванович
д.мед.н., профессор, генеральный директор Украинского института сексопатологии и андрологии, руководитель клиники сексопатологии и андрологии ГУ «Институт урологии НАМН Украины», президент Ассоциации андрологов и сексологов Украины
Зайцев Валерий Иванович
д.мед.н., профессор кафедры хирургии и урологии Буковинского государственного медицинского университета
Иванов Дмитрий Дмитриевич
д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой нефрологии и почечно­заместительной терапии НМАПО им. П.Л. Шупика
Князькова Ирина Ивановна
д.мед.н., профессор кафедры клинической фармакологии Харьковского национального медицинского университета
Лесовой Владимир Николаевич
чл.-кор. НАМН Украины, д.мед.н., ректор Харьковского национального медицинского университета, профессор кафедры урологии, нефрологии и андрологии ХНМУ, директор Областного клинического центра урологии и нефрологии им. В.И. Шаповала, заслуженный врач Украины
Лутай Михаил Илларионович
д.мед.н., профессор, руководитель отдела атеросклероза и ишемической болезни сердца ННЦ «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско НАМН Украины»
Мавров Геннадий Иванович
д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой дерматовенерологии и ВИЧ/СПИДа ГУ «Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины», ХМАПО
Радченко Владимир Александрович
д.мед.н., профессор, заместитель директора по научной работе Института патологии позвоночника и суставов им. М.И. Ситенко НАМН Украины
Стаховский Эдуард Александрович
д.мед.н., профессор, заведующий научно­исследовательским отделом пластической и реконструктивной онкоурологии Национального института рака НАМН Украины
Тронько Николай Дмитриевич
академик НАМН Украины, член­корр. НАН Украины, д.мед.н., профессор, директор Института эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины
Яворская Валентина Алексеевна
д.мед.н., профессор кафедры невропатологии и нейрохирургии ХМАПО
Шеф-редактор
Марія Ареф'єва
Медичний редактор
Вікторія Лисиця, Марина Малєй
Літературний редактор / коректор
Алла Яворська
Дизайн / верстка
Завадська Марина
Алла Калугіна
вул. Світлицького, 35, м. Київ, 04123
Тел./факс: (044) 364-40-29
e-mail:

ТОВ «Медичні аспекти здоров’я людини»
03035, м. Київ, вул. Механізаторів, 2

код ЄДРПОУ
38391849
р/р
26006636475400 в ПАТ «УкрСиббанк», м. Київ
МФО
351005