Досвід виконання симультанних малоінвазивних втручань на сечовому міхурі, передміхуровій залозі, задній уретрі

страницы: 50-52

О.Б. Прийма1, к.мед.н.; М.В. Босак1; Т.Я. Куцик2. 1КП «Трускавецька міська лікарня», 2КЗ ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих ім. Ю. Липи», м. Львів

У статті узагальнено досвід проведення симультанних малоінвазивних втручань при доброякісній гіперплазії передміхурової залози та уролітіазі нижніх сечових шляхів. Доведено, що за допомогою цистолітотрипсії і трансуретральної резекції можна виконати одномоментне втручання у хворих із поєднаною урологічною патологією. Отримано хороші результати такого лікування при зменшенні кількості ліжко-днів.

Ключові слова: конкременти сечового міхура, симультанні операції, трансуретральна резекція, цистолітотрипсія.

Сечовий міхур, передміхурова залоза та задня уретра – своєрідний та складний за будовою та розмаїттям патології органокомплекс. Зміст проблеми полягає в тому, що обструкція нижніх сечових шляхів, зумовлена доброякісною гіперплазією передміхурової залози (ДГПЗ) чи стриктурою задньої уретри, веде до уростазу. Останній слугує причиною каменеутворення в просвіті сечового міхура чи розвитку в ньому новоутворень.

Роль уростазу в каменеутворенні загальновідома. При цьому у ряді досліджень висловлюється припущення стосовно певної ролі уростазу в нижніх сечових шляхах і у ґенезі новоутворень сечового міхура, хоча механізм цього процесу на сьогоднішній день невідомий [1, 5, 7].

Згідно зі статистичними даними, камені сечового міхура діаметром > 5 мм зустрічаються у 15-25 % хворих на ДГПЗ, пухлини сечового міхура – у 1,8-27,6 % [7]. Дані про формування вторинних конкрементів сечового міхура за наявності стриктури задньої уретри відсутні [2, 7].

Таким чином, частка осіб із вторинними конкрементами і новоутвореннями сечового міхура серед пацієнтів із ДГПЗ є значною. Це вимагає вироблення методично грамотного підходу до лікування цієї категорії хворих.

Існують різні погляди щодо ведення пацієнтів з такою поєднаною патологією нижніх сечових шляхів: від проведення класичних операцій на сечовому міхурі, передміхуровій залозі та задній уретрі до новітніх малоінвазивних втручань [2, 4, 8].

Сучасний стан анестезіологічного забезпечення разом із застосуванням малоінвазивних технологій дає змогу виконувати розширені симультанні втручання на декількох органах у хворих з обтяженою соматичною патологією [3, 5].

Про можливість проведення поєднаних операцій відомо вже давно. У загальній хірургії вперше в історії випадок симультанного втручання був описаний Claudius 1735 р. Тоді 11-річному хлопчику було одночасно виконано апендектомію і герніопластику.

Відомо, що симультанні операції при хірургічній патології призначаються лише 3 % хворих, котрі їх потребують [4]. При цьому необхідність у поєднаних втручаннях існує у 20-30 % пацієнтів з комбінованими хірургічними захворюваннями [3, 6].

У літературі зустрічаються публікації, присвячені симультанним оперативним втручанням на нижніх сечових шляхах. Описано поєднання операцій з приводу ДГПЗ та пахової грижі [2, 6].

У нас наявний власний досвід проведення поєднаних відкритих оперативних втручань у хворих на поширений рак простати і пахову грижу. За останні 5 років у чотирьох пацієнтів було одночасно виконано двобічну кастрацію та однобічну герніотомію з герніопластикою за типом облітерації пахового каналу.

Метою дослідження було проаналізувати власний досвід виконання сучасних симультанних малоінвазивних операцій при патології нижніх сечових шляхів.

Усім хворим здійснювали обов’язковий ультра­звуковий моніторинг до та після операції.

Матеріали та методи дослідження

вверх

За останні 5 років в урологічному відділенні КП «Трускавецька міська лікарня» перебувало на лікуванні 43 пацієнти з конкрементами сечового міхура (одиничними діаметром > 15 мм чи дрібними фасетковими діаметром 3-5 мм у кількості від 5 до > 20 штук) у поєднанні з ДГПЗ. Об’єм передміхурової залози становив 50-90 см3. Фасеткові камені було діагностовано у 6 із 43 обстежених.

Втручання починали з дроблення конкрементів електрогідравлічним методом із застосуванням апарата «Урат-1М» чи пневматичної цистолітотрипсії апаратом Calcusplit. Фасеткові дрібні камені здебільшого вилучали з сечового міхура петлею резектоскопа. Після цього виконували монополярну трансуретральну резекцію простати з використанням резектоскопа Ch26.

Крім цього, за вказаний період у п’яти хворих відзначали поєднання ДГПЗ з екзофітними одиничними новоутвореннями (папілярними пухлинами) сечового міхура діаметром 15-25 мм на стадії Т1. Об’єм простати становив 60-95 см3. Цим пацієнтам проводили трансуретральну резекцію папілярних пухлин, а потім передміхурової залози із застосуванням вищезгаданої техніки.

У трьох хворих було діагностовано одиничні конкременти сечового міхура діаметром 10-15 мм у поєднанні з короткими (до 5 мм протяжністю) стриктурами задньої уретри. Їм виконували оптичну уретротомію холодним ножем, а надалі електрогідравлічну чи пневматичну цистолітотрипсію.

Результати дослідження

вверх

За наявності ДГПЗ і конкрементів сечового міхура загальна тривалість втручання становила 80-120 хв, середній ліжко-день – 4,5 ± 1,5 доби. Прооперовано 43 таких хворих. У п’яти пацієнтів із ДГПЗ і пухлиною сечового міхура тривалість втручання становила 60-85 хв, а середній ліжко-день – 5,0 ± 1,8. У трьох хворих із стриктурами задньої уретри і конкрементами сечового міхура тривалість втручання становила 30-40 хв, а середній ліжко-день – 10,2 ± 1,8. Під час виконання та в післяопераційному періоді ускладнень не спостерігали.

Отже, було виконано 51 симультанну операцію на нижніх сечових шляхах за 5 років. Отримані дані щодо загальної тривалості цих втручань і кількості ліжко-днів схожі до таких в інших дослідженнях [1, 5, 8].

Лікувальний ефект було досягнуто в усіх хворих. За допомогою контрольного УЗД після операції не виявлено залишкових конкрементів у сечовому міхурі та новоутворень у його просвіті.

Суб’єктивно скарги з боку органів сечостатевої системи були відсутні. Після втручання хворі знаходились під наглядом протягом 6 міс. Рецидивів сечокам’яної хвороби та новоутворень сечового міхура і передміхурової залози не спостерігали.

Наш власний досвід засвідчує, що застосування малоінвазивних методик оперативного лікування поєднаних захворювань сечового міхура, простати й задньої уретри при сечокам’яній хворобі і новоутвореннях сечового міхура дозволяє зменшити середній ліжко-день в два рази порівняно з відкритими втручаннями класичним способом. Також скорочується тривалість періоду післяопераційної реабілітації таких пацієнтів за рахунок значного зменшення об’єму хірургічного втручання.

Висновки

вверх

1. Симультанні малоінвазивні втручання на нижніх сечових шляхах – сучасний метод лікування хворих з декількома захворюваннями.

2. Найбільш часто має місце поєднання ДГПЗ і конкрементів сечового міхура.

3. Виконання малоінвазивних втручань на нижніх сечових шляхах дає можливість зменшити кількість ліжко-днів у порівнянні з відкритими операціями та досягти хороших результатів лікування.

Список використаної літератури

1. Аль-Шукри А. С. Пути оптимизации ранней диагностики и прогноз рака мочевого пузыря. Автореф. дисс. д.мед.н. Москва. 2010, 27 с.

2. Акопян А. М., Адамян А. В., Ордулян С. Л. Одномоментные сочетанные операции у больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы и паховой грыжей в условиях современной многопрофильной больницы. Герниология. 2005. 2 (6). С. 10-12.

3. Баулина Н. В., Баулина Е. А. Симультанные операции в хирургии и гинекологии. Вестник хирургии. 2004. Т. 163. № 2. С. 87-90.

4. Дронов В. Л., Дронов А. И., Крюкина Е. А., Теслюк Р. С., Луценко Е. В., Настишенко М. И. Симультанные операции при сочетанных хирургических и гинекологических заболеваниях. Український журнал хірургії. 2013. № 2 (21). С. 143-151.

5. Карагужин С. Г. Сочетанная трансуретральная резекция у больных поверхностным раком мочевого пузиря и доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Автореф. дисс. к.мед.н. Москва, 2004. 22 с.

6. Лещенко И. Г., Братчиков О. И., Сливкин В. В. и др. Классификация симультанных операций у урологических больных пожилого и старческого возраста. Медицинский альманах. 2014. № 3. С. 149-153.

7. Переверзев А. С., Сергиенко Н. Ф. Аденома предстательной железы. Киев, 1998. 277 с. – С. 229-232.

8. Сергиенко Н. Ф., Бегаев А. И., Васильченко М. И., Братчиков О. И. Ошибки и осложнения трансуретральной резекции предстательной железы при аденоме. 2-е издание. Москва: Бином, 2013. 111 с. – С. 94-101.

Опыт выполнения симультанных малоинвазивных вмешательств на мочевом пузыре, предстательной железе, задней уретре

О. Б. Прийма, М. В. Босак, Т. Я. Куцык

В статье обобщен опыт проведения малоинвазивных симультанных вмешательств при доброкачественной гиперплазии предстательной железы и уролитиазе нижних мочевых путей. Доказано, что с помощью цистолитотрипсии и трансуретральной резекции можно выполнить одномоментное вмешательство у больных с сочетанной урологической патологией. Получены хорошие результаты такого лечения при уменьшении количества койко-дней.

Ключевые слова: конкременты мочевого пузыря, симультанные операции, трансуретральная резекция, цистолитотрипсия.

Experience of simultaneous minimally invasive surgery on urinary bladder, prostate and posterior urethra

O. B. Priyma, M. V. Bosak, T. Ya. Kutsyk

The article generalizes the experience of conducting simultaneous minimally invasive interventions for benign prostatic hyperplasia and urolithiasis of the lower urinary tract is summarized. It is proves that via cystolithotripsy and transurethral resection one-stage surgery in patients with concomitant urological diseases could be performed. There were achieved good results of such treatment and reduction in the length of hospital stay.

Keywords: bladder calculi, simultaneous surgeries, transurethral resection, cystolithotripsy.

Наш журнал
в соцсетях:

Выпуски за 2017 Год

Содержание выпуска 4 (27), 2017

 1. О.В. Кравченко, М.В. Мітченко, О.М. Геглюк, Є.А. Квятковський, І.І. Горпинченко, О.В. Книгавко

 2. О.Б. Прийма

 3. Г.М. Бондаренко, И.Н. Никитенко

 4. Е.О. Стаховський, О.А. Войленко, О.Е. Стаховський, Ю.В. Вітрук, Р.М. Молчанов

 5. К.К. Бєляєв

Содержание выпуска 3 (26), 2017

 1. И.М. Антонян

 2. В.І. Горовий, О.М. Капшук, О.Л. Кобзін, Ю.Б. Потєха, А.В. Дубовий, В.Б. Мудрицький, С.П. Дмитришин, В.В. Камінський, К.В. Марчук

 3. С.В. Нашеда

 4. С.П. Пасєчніков

 5. И.В. Кузьмин, Н.О. Шабудина, С.Х. Аль-Шукри

 6. В.І. Вдовиченко, Т.В. Острогляд

 7. К. Беляєв

Содержание выпуска 2 (25), 2017

 1. М.І. Бойко, М.С. Ноцек, О.М. Бойко

 2. Ю.М. Гурженко, В.В. Спиридоненко

 3. С.П. Пасєчніков, П.Г. Яковлєв

 4. В.Ф. Чехун, С.О. Возіанов, Н.О. Сайдакова, Ю.В. Вітрук, М.В. Криштопа, Л.С. Болгова, Е.О. Стаховський

Содержание выпуска 1 (24), 2017

 1. С.П. Пасечников

 2. А.Д. Каприн, А.А. Костин, С.В. Попов

 3. О.В. Теодорович, М.И. Абдуллаев, М.Н. Шатохин и др.

 4. О.Б. Прийма, М.В. Босак, Т.Я. Куцик

 5. В.С. Грицай

 6. Н.Т. Ватутин, А.С. Смирнова